Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych jest Black Print Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej przy ul. Witosa 9, NIP: 872-240-87-72, Regon: 181080725, kapitał zakładowy 5000,00 zł, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)


2. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a użytkownikiem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę.


3. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. 

4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi sklepu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach sklepu internetowego. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne  dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu  poprzednim będą   udostępniane  innym  Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne  do zawarcia   i wykonania  umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

5. Rejestracja Użytkownika w Sklepie internetowym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

6. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):


a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
8. W celu umożliwienia przesyłki zamówionych produktów, Usługodawca może przetwarzać także następujące dane osobowe usługobiorcy: 

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy, 

2) adres do korespondencji, 

3) adresy elektroniczne Usługobiorcy,

4) numer telefonu,

5) PESEL

9. W celu realizacji umów z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 
10. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu sklepu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Użytkownikowi sklepu przysługuje prawo do udzielenia informacji przez Usługodawcę o treści przechowywanych danych dotyczących użytkownika, oraz prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych użytkownika. W celu realizacji powyższych uprawnień Usługodawca prosi o kontakt pod adresem e – mail: mateusz@blackprintpoland.pl

12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez właściciela sklepu i za zgodą Użytkownika.

14. W przypadku uzyskania przez właściciela sklepu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług sklepu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości

15. Właściciel sklepu zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy właściciel sklepu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez niego danych osobowych innemu niż właścicielowi sklepu administratorowi danych.

16. Właściciel sklepu zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Właściciel sklepu zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sklepu może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub też właściciel sklepu utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

17. Właściciel sklepu stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies (link do Polityki Cookiem) dostępna ze strony głównej sklepu.

.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl