Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO§1 DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Usługodawca – Administrator sklepu internetowego,

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa

3. Login – unikalna nazwa Użytkownika,

4. Konto – miejsce w serwisie prowadzone dla Użytkownika przez sklep internetowy pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach sklepu,

5. Asortyment – wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym dla Użytkownika bez założonego Konta lub po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Usługodawcy

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego.

2. Regulamin określa w szczególności: 

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 

i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem sklepu internetowego jest firma Black Print Sp. z o.o.  siedzibą w Czarnej przy ul. Witosa 9, NIP: 872-240-87-72. Regon: 181080725 , adres elektroniczny: mateusz@blackprintpoland.pl.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Serwis świadczy następujące usługi:

a) Zawieranie przez Użytkownika umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym,

b) Korzystanie, z wszelkich aplikacji i usług oferowanych przez sklep internetowy

 

§4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez sklep internetowy jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.

5. Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

a) Loginu,

b) Adresu e-mail, 

c) Hasła do Konta Użytkownika.

Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie. 

6. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a)  przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,

b)  spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

c)  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d)  wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

8. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

9. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

10. Usługodawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:

a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w sklepie internetowym

b) Użytkownik zamieszcza treści bezprawne,

c) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

d) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem sklepu

e) Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.

11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem. 

13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a) dowolną przeglądarkę internetową

b) aktywny adres e-mail.

 

§6 ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 

Zakazane jest umieszczanie na stronie sklepu internetowego przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:

a) naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

b) naruszających prawa osób trzecich,

c) obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,

d) treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

e) treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,

f) treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły.

g) wzorów do których nie maja praw autorskich

 

§7 PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia są wykonywane na produktach różnych firm (szczegóły podane w dziale "Asortyment"), dobór firmy zależy od Usługodawcy.

2. Usługodawca zobowiązuje się dobierać produkty, na zasadzie należytej staranności, według jak najlepszej możliwej jakości. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany producentów, a także produktów z ważnych powodów, w szczególności zaprzestania produkcji przez dotychczasowych kontrahentów lub niemożliwość uzyskania od nich zamówionych produktów z powodów niezależnych od Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez informację w sklepie internetowym.

3. Gotowy produkt (produkt z nadrukiem wzoru) może różnić się od poglądowego, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów w sklepie są tylko poglądowe i sklep nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Usługodawca dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych.

4. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (drukujemy w systemie CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.

5. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest przekazanie przez obsługę sklepu zamówienia do realizacji.

6. Użytkownik składając zamówienie w sklepie, wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail) bądź rachunku fiskalnego.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) (Link do regulaminu). Wcześniejsze zamówienia Użytkownik może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

9. Użytkownik może odstąpić od zawartej za pośrednictwem portalu umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mateusz@blackprintpoland.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Black Print Sp. z o.o. ul. Witosa 9, 39-215 Czarna.

 

10. Usługodawca zobowiązuję się do wysłania kompletnego zamówienia w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 
11. Koszt wysyłki zamówionego towaru wynosi:
- poczta (przedpłata) - 9.00 zł.
- poczta (pobranie) - 14.00 zł.
- kurier (przedpłata) - 14.00 zł.
- kurier (pobranie) - 15.00 zł.
- paczkomaty inpost (przedpłata) - 9.50 zł.
- paczkomaty inpost (pobranie) - 10.50 zł.
 
12. Użytkownicy dokonują płatności za złożone zamówienia za pośrednictwem:
- rachunku bankowego 
- kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU)

 

 

 § 8 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach sklepu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w ramach sklepu pod warunkiem, że nie narusza ono zasad Regulaminu, a także praw osób trzecich.

3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

4. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży produktu w ramach sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Black Print Sp. z o.o. ul. Witos 9, 39-215 Czarna.

 5. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 4 umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotnego dostarczenia zakupionego przez użytkownika produktu, obciążają użytkownika, o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem, choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Usługodawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika.   

6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik o którym mowa w pkt 4 może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

7. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, Użytkownik, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej, może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Użytkownik nie może od umowy odstąpić, jeżeli Usługodawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Usługodawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sklepu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

2. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń

3. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Sklepie Asortymentu z umieszczonym na nim wzorem graficznym lub słowno-graficznym, oświadcza, że:

  1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które zamieścił za pośrednictwem serwisu internetowego gartees.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji,
  2. wzory graficzne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego w serwisie gartees.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  3. wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przez niego w serwisie gartees.pl nie naruszają praw osób trzecich.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe BlackPrint Sp. z o.o.  z siedzibą w Czarnej. przy ul. Witosa 9, NIP: 872-240-87-72, Regon: 181080725. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do regulaminu. (Polityka Prywatności)

2.  Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

§ 10 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:

a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mateusz@blackprintpoland.pl.

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Black Print Sp. z o.o. ul. Witosa 9, 39-215 Czarna.

2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu sklepu.

b) konieczności dostosowania działania sklepu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.

2. O zamiarze zmiany regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.

4. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt 3., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, jest prawo polskie.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach sklepu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

7. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach sklepu w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl